Algemene voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, Zal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de praktijk de verloren tijd inkorten op de behandeling. Bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk zal aankomen kan de praktijk de afspraak annuleren en het gehele honorarium berekenen.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de praktijk voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De praktijk neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De praktijk behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

De praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 Aansprakelijkheid

De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien de cliënt en de praktijk niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij ProVoet.

Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Inspanningen praktijk

De praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.